Danes je 28.5.2022

Input:

Vprašanja glede postavk v izkazu poslovnega izida

20.1.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.01.2.6 Vprašanja glede postavk v izkazu poslovnega izida

Sonja Kermat, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

Podjetje z glavno dejavnostjo gostinstva je v 2. razpisu javne agencije SPIRIT Slovenija prejelo sredstva za »sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2«. V pogodbi je navedeno, da so sredstva namenjena za pokrivanje stroškov, ki so nastali od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Prejeta sredstva pa so bila nakazana podjetju dne 29. 6. 2021. Ali je pravilno, da se to knjiži v letošnje prihodke, glede na to, da se nanašajo na leto 2020?

Glede na to, da je podjetje koristilo tudi pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov za prva dva kvartala v letu 2021, nas zanima, ali ta sredstva od SPIRIT vplivajo na izračun višine nekritih fiksnih stroškov?

SRS2016 11.35 določa, da so državne podpore zneski, ki jih organizacija pridobi od države ali lokalne skupnosti neposredno iz proračuna, prek organov države ali lokalne skupnosti oziroma prek drugih uporabnikov proračunskih sredstev za določene namene. Državna podpora se ne prizna, dokler ni sprejemljivega zagotovila, da bo organizacija izpolnila pogoje zanje in da bo državna podpora tudi prejeta.

V vprašanju sicer ne navajate, ali ste že pred oddajo računovodskih izkazov za leto 2020 razpolagali z zadostnimi zagotovili, da bi prihodke za delno pokrivanje stroškov v letu 2020 že izkazali tudi med prihodki. Če s takšnimi podatki niste